حکایتها وضرب المثل های فارسی
پنج‌شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1388
مناظره خسرو با فرهاد

سلام!

دوستی هست که بتازگی به خونه ما میاد(رستگار)! من رو یاد یکی از شعرهای دبیرستان انداخت که خیلی دوسش داشتم!امیدوارم شما هم لذت ببرید و یاد ایامی بکنید!نخستین بار گفتش کز کجائی   
          بگفت از دار ملک آشنائی 
بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند    

         بگفت انده خرند و جان فروشند 

بگفتا جان فروشی در ادب نیست 
بگفت از عشقبازان این عجب نیست 
بگفت از دل شدی عاشق بدینسان؟   
   بگفت از دل تو می‌گوئی من از جان 
بگفتا عشق شیرین بر تو چونست 
  بگفت از جان شیرینم فزونست
بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب    
بگفت آری چو خواب آید کجا خواب
بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک 
 بگفت آنگه که باشم خفته در خاک 

               

     

بگفتا گر خرامی در سرایش
بگفت اندازم این سر زیر پایش 
بگفتا گر کند چشم تو را ریش        
    بگفت این چشم دیگر دارمش پیش
بگفتا گر کسیش آرد فرا چنگ    
   بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ 
بگفتا گر نیابی سوی او راه  
 بگفت از دور شاید دید در ماه 
بگفتا دوری از مه نیست در خور    
 بگفت آشفته از مه دور بهتر 
بگفتا گر بخواهد هر چه داری    
   بگفت این از خدا خواهم به زاری 
بگفتا گر به سر یابیش خوشنود 
   بگفت از گردن این وام افکنم زود 
           

           


                

بگفتا دوستیش از طبع بگذار
بگفت از دوستان ناید چنین کار 
بگفت آسوده شو که این کار خامست 
  بگفت آسودگی بر من حرام است 
بگفتا رو صبوری کن درین درد     
بگفت از جان صبوری چون توان کرد 
بگفت از صبر کردن کس خجل نیست
    بگفت این دل تواند کرد دل نیست 
بگفت از عشق کارت سخت زار است  
 بگفت از عاشقی خوشتر چکار است 
بگفتا جان مده بس دل که با اوست 
    بگفتا دشمنند این هر دو بی دوست 
بگفتا در غمش می‌ترسی از کس
 بگفت از محنت هجران او بس 

                  

                   

          

بگفتا هیچ هم خوابیت باید 
   بگفت ار من نباشم نیز شاید 
بگفتا چونی از عشق جمالش     
 بگفت آن کس نداند جز خیالش 
بگفت از دل جدا کن عشق شیرین   
   بگفتا چون زیم بی‌جان شیرین 
بگفت او آن من شد زو مکن یاد    
بگفت این کی کند بیچاره فرهاد 
بگفت ار من کنم در وی نگاهی  
   بگفت آفاق را سوزم به آهی 
چو عاجز گشت خسرو در جوابش
  نیامد بیش پرسیدن صوابش 
به یاران گفت کز خاکی و آبی  
    ندیدم کس بدین حاضر جوابی


(نظامی- خسرو و شیرین)