حکایتها وضرب المثل های فارسی
پنج‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1388
زی ذی نامه

الهــــی! به مــــــردان در خانه ات

به آن زن ذلیلان فـــــرزانــــــه ات

 

به آنانکه با امـــــر "روحی فداک"

نشینند وسبـــــــــــــزی نمایند پاک

 

به آنانکه از بیـــــــخ وبن زی ذیند

شب وروز با امــــــر زن می زیند

 

به آنانکه مرعــــــــــوب مادر زنند

ز اخلاق نیکـــــــــوش دم می زنند

 

به آن گـــرد گیران ایّـــــــــــام عید

وانت بـــــــــــار خانم به وقت خرید

 

به آن شیــــــــــــر مردان با پیشبند

که در ظـــرف شستن به تاب وتبند

 

به آنانکه در بچّــــــــــه داری تکند

یلان عوض کــــــــــــردن پوشکند

 

به آنانکه بی امــــــــــــر واذن عیال

نیاید در از جیبشان یک ریــــــــال

 

به آنانکه با ذوق وشــــــــــوق تمـام

به مادر زن خود بگویند: مـــام !

 

به آنانکـــــه دامـــــــــاد سـرخانه اند

مطیـــــــع فرامین جانانــــــــــــه اند

 

به آنانکه دارند بــــا افتخـــــــــــــار

نشان ایزو...نه!"زی ذی نه هزار"

 

به آنانکه دامـــــــن رفــو می کنند

ز بعد رفــــــــویش اُتـــو می کنند

 

به آنانکه درگیــــر ســــوزن نخند

گرفتـــــــــــار پخت و پز مطبخند

 

به آن قرمــــــــه سبزی پزان قدر

به آن مادران به ظاهــــــــــر پدر!

 

الهـــــــــی! به آه دل زن ذلیــــــل

به آن اشک چشمان "ممّد سبیل"!

 

به تنهای مردان که از لنگـــه کفش

چو جیــــــــغ عیالاتشان شد بنفش

 

که مارا بر این عهـــد کن استوار

از این زن ذلیلی مکن برکنـــــــار

 

به زی ذی جماعت نما لطف خاص

نفرما از این یوغ مــــــارا خلاص 

 

(سعید سلیمانپور)