حکایتها وضرب المثل های فارسی
چهارشنبه 26 فروردین‌ماه سال 1388
مناظره کافر و عالم

بین عالم و کافری ملحد مناظره ای راه افتاد.در میانه بحث بود که به ناگاه عالم دست از مناظره کشید و از ادامه ان خودداری کرد. در این میان شخصی از او ٫رسید:"تو با این همه شهرت علم و دانایی توانایی بحث با او را نداری: چرا دست کشیدی؟" 

 عالم گفت: ” علم من از قرآن و حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و گفتار بزرگان علم و دین است، ولی این کافر منکر قرآن و حدیث و گفتار بزرگان را قبول ندارد و نمی شنود، بنابراین شنیدن کفر او برای من چه سودی دارد؟ ” 

 

آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی

آنست جوابش که جوابش ندهی 

 

(سعدی)